Vedtægter

Vedtægter for foreningen Kino Kultur Ringsted 

§ 1. Navn og tilhørsforhold 
Foreningens navn er: Kino Kultur Ringsted. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune 

§ 2. Formål
Foreningen ønsker at støtte og fremme interessen for områdets kulturliv, og Kino Ringsted skal danne ramme om en bred vifte af filmoplevelser og andre kulturelle aktiviteter, der styrker fællesskabet i lokalområdet. Foreningen satser på bredde i både udbud og indhold af aktiviteter.

Foreningens formål er:

a. at skabe et økonomisk fundament for at drive Kino Kultur Ringsted.
b. at udnytte lokalerne til filmfremvisning.
c. at arrangere kulturelle aktiviteter primært med relation til film i lokalerne.
d. at benytte lokalerne til kulturelle aktiviteter og andre egnede formål.
e. at drive filmklub for børn og unge med det formål, at skabe interesse og forståelse for de levende billeder, der spiller en stor rolle i hverdagen. Dette sker gennem fortælling om og visning af et bredt spektrum af kvalitetsfilm samt gennem fælles aktiviteter, der understøtter dette og fællesskabsfølelsen.

§ 3. Organisation
Kino Kultur Ringsteds højeste myndighed er generalforsamlingen, som består af medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Medlemmer i restance har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen, der er fyldt 18 år og har betalt foreningskontingent for indeværende år. Bestyrelsesmedlemmer må ikke være i familie med hinanden.

Generalforsamlingen vælger:

  • En formand
  • Minimum 4 og maksimum 7 øvrige bestyrelsesmedlemmer
  • Evt. op til 3 suppleanter

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, så mindst 3 personer er på valg hvert år. Formanden er på valg i ulige år, og suppleanter er på valg hvert år.

Ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig ved at vælge en næstformand og en kasserer. Bestyrelsesmedlemmer må ikke være i familie med hinanden.

Ved samme møde, eller så snart en egnet kandidat er fundet, udpeger bestyrelsen en intern bilagskontrollant.  

Den interne bilagskontrollant må ikke være i familie med, eller have nære relationer til, et eller flere medlemmer af bestyrelsen.

§ 4. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 4 ugers varsel med opslag i Facebook-gruppen ”Kino Kultur Ringsted Gruppe” og på kinokultur.dk.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelsen.

Alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.

På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægterne, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. Hvis der ønskes skriftlig afstemning, skal stemmetællere udpeges før afstemningen.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen. Referatet offentliggøres på kinokultur.dk senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab og budget
  4. Indkomne forslag
  5. Valg (jf. § 3)
  6. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen finder anledning til det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det og fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med motiveret dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest 3 uger efter, at der er fremsat anmodning herom, og skal være afholdt senest 5 uger efter anmodningen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (med motiveret dagsorden) sker som ved ordinær generalforsamling, men dog kun med mindst 14 dages varsel.

§ 5. Bestyrelse 
Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af en formand, en næstformand, en kasserer samt 2 til 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der kan yderligere vælges 3 suppleanter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Foreningens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Formanden og den øvrige bestyrelse udpeger kassereren og formanden i forening til at tegne foreningen i alle økonomiske anliggender. Dog kan der ikke optages lån/kreditter uden bestyrelsens skriftlige godkendelse. Ved køb og salg af fast ejendom og andre usædvanlige udgifter tegnes foreningen ligeledes af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget. Regnskabet skal, før den ordinære generalforsamling afholdes, være revideret af en professionel, ekstern revisor. Revisor må ikke være medlem af eller i familie med et medlem af bestyrelsen.

§ 6. Arbejdsgrupper
Bestyrelsen nedsætter det antal arbejdsgrupper, den finder relevant for igangsættelsen og driften af Kino Kultur Ringsted. Arbejdsgrupper kan ikke nedsættes af medlemmerne uden accept fra bestyrelsen, og grupperne står i alle henseender til ansvar overfor bestyrelsen.

§ 7. Medlemskab
Som medlem kan optages enhver person, virksomhed, forening og institution, der har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen. Alle uanset race, religion eller bopæl kan blive medlem.

Som henholdsvis aktive og passive medlemmer kan optages børn, unge og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

I filmklubben for børn og unge kan som medlemmer optages børn og unge samt forældre, der ønsker at ledsage børnene under forestillingerne.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på den førstkommende generalforsamling.

§ 8. Kontingent og finansiering
Foreningens kontingenter fastsættes af foreningens bestyrelse for et år ad gangen. Der kan fastsættes et andet og højere kontingent for foreninger og virksomheder end for privatpersoner.

Kontingenter opkræves af kassereren i januar måned og skal være foreningen i hænde inden den 1. marts. Hvis betaling ikke er modtaget, bortfalder medlemskabet.

Foreningen søges herudover finansieret ved indtægter via sponsorater og annoncer/reklame samt bidrag fra offentlige og private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og privatpersoner.

§ 9. Regnskab og hæftelse
Regnskabsåret for Kino Kultur Ringsted er kalenderåret.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 10. Opløsning 
Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 11. januar 2020 med ændringer vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger den 22. februar 2020 og 22. maj 2020.